BASES DEL PORTAL DE PARTICIPACI脫 CIUTADANA “VIU BENAGUASIL”

[Versi贸 1_2019, de 18 de novembre 2019] (pendent d’aprovaci贸 de la Junta de Govern de l’ajuntament)

Article 1. Objectiu de la iniciativa.

A trav茅s del Portal VIU BENAGUASIL, l’Ajuntament de Benaguasil vol fomentar la participaci贸 dels ciutadans en la gesti贸 del municipi, implicant-los en la generaci贸 d’idees i propostes noves i viables, amb l’objecte de millorar la seua qualitat de vida. 脡s una aposta decidida per una gesti贸 m茅s propera a la ciutadania que permetr脿 rebre les seues propostes i, a m茅s, crear canals directes de comunicaci贸 amb el govern municipal, contribuint a prendre les decisions m茅s encertades per a l’inter猫s general.

Article 2. 脌mbit d’aplicaci贸 de les condicions d’煤s.

La participaci贸 (entenent-la com a participaci贸 activa m茅s enll脿 de la lectura del contingut present) en aquest portal, es regula per les presents condicions d’煤s que vinculen a totes les persones que participen en aquest lloc web. Per a莽貌, qualsevol persona que desitge participar haur脿 de registrar-se, a la fi de la qual se sol路licitar脿 l’acceptaci贸 d’aquestes condicions d’煤s.

Article 3. Q眉estions generals sobre la participaci贸 en el Portal “VIU BENAGUASIL”

Podr脿 participar qualsevol persona f铆sica o jur铆dica empadronada o amb domicili social a Benaguasil, major o igual als 16 anys que s’haja registrat correctament. Mitjan莽ant l’acceptaci贸 d’aquestes condicions d’煤s es declara ser major o igual als 16 anys. No existeix limitaci贸 quant al nombre de debats, comentaris o propostes a presentar per les persones participants. La base de dades (CSV) associada al registre d’aquest portal s’actualitzar脿 amb una periodicitat de 60 dies per a adaptar l’煤s d’aquesta plataforma a les altes o baixes del padr贸 municipal o a les persones que hagen complit 16 anys en els 60 dies anteriors. En introduir el t铆tol de les propostes, es recomana escriure una descripci贸 breu i precisa amb un m脿xim de 2000 car脿cters. Per a completar l’argumentaci贸 es podran associar les URL de documents, articles, estudis, etc. Que legitimen la proposta d’aqueix usuari.

Article 4. Obligacions dels usuaris del Portal “VIU BENAGUASIL”

En ser el Portal聽 VIU BENAGUASIL un punt de trobada que el seu objectiu 茅s debatre, i compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, els usuaris i usu脿ries estan obligades a fer un 煤s diligent i concorde a dita objectiva. L’Ajuntament de Benaguasil no 茅s responsable de l’煤s incorrecte del portal pels usuaris o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada usuari responsable del seu 煤s correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que haja compartit. L’Ajuntament de Benaguasil es reserva, per tant, el dret a limitar l’acc茅s al portal d’opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris o usu脿ries vulguen incorporar, podent instal路lar filtres a aquest efecte. Tot a莽貌 es realitzar脿 煤nicament mentre tinga la fi de preservar l’objectiu fonamental del Portal VIU BENAGUASIL. D’acord a la normativa legal vigent queda prohibida la utilitzaci贸 del Portal VIU BENAGUASIL amb finalitats diferents als de debatre, compartir i valorar propostes, i espec铆ficament:

 • Compartir qualsevol contingut que puga ser considerat com una vulneraci贸 en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
 • Compartir imatges o fotografies que arrepleguen imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oport煤 consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulnere el secret en les comunicacions, la infracci贸 de drets de propietat industrial i intel路lectual o de les normes reguladores de la protecci贸 de dades de car脿cter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagen sigut posades a disposici贸 per altres usuaris o usu脿ries sense l’autoritzaci贸 expressa d’aquestes.
 • La seua utilitzaci贸 amb finalitats de publicitat. La realitzaci贸 de qualsevol dels anteriors comportaments o qualsevol apreciaci贸 de possible il路legalitat permetr脿 a l’Ajuntament de Benaguasil suspendre temporalment l’activitat del participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguen ser reclamades.

En cas que el contingut introdu茂t pels usuaris incorpore un enlla莽 a un altre lloc web, l’Ajuntament de Benaguasil no ser脿 responsable pels danys o perjudicis derivats de l’acc茅s a l’enlla莽 o als seus continguts. En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web i/o un tercer, l’Ajuntament de Benaguasil quedar脿 exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi. En qualsevol cas, s’habilitaran mecanismes senzills perqu猫 tota persona que puga accedir al portal puga alertar a l’administraci贸 del portal de continguts possiblement il路l铆cits o inadequats o que no contribu茂squen a les finalitats del portal.

Article 5. Acc茅s i registre al Portal “VIU BENAGUASIL”

Les persones participants podran accedir i navegar pel portal lliurement i de forma an貌nima. Nom茅s quan vulguen realitzar alguna acci贸 que implique la creaci贸, suport o comentari d’una proposta, o a la participaci贸 en un debat, se li sol路licitar脿 que introdu茂sca les seues credencials, para l’obtenci贸 de les quals ser脿 necessari registrar se pr猫viament o accedir per als usuaris o usu脿ries ja registrades. El registre que permetr脿 participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzar脿 introduint les seg眉ents dades:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF:

Correu electr貌nic:

Contrasenya:

Repetir contrasenya:

脡s a m茅s necessari marcar la casella de 鈥淎cceptaci贸 de les condicions d’煤s, l’av铆s legal i la *LOPD del portal鈥 per a procedir al registre en el portal de participaci贸. El portal nom茅s permetr脿 el registre quan el primer cognom de la persona usu脿ria coincidisquen amb el DNI (amb lletra) d’aqueixa persona usu脿ria, en funci贸 de les dades disponibles en el Padr贸 Municipal de Benaguasil. Aquesta informaci贸 s’actualitzar脿 en funci贸 de l’arreplegat en l’article 3, Q眉estions generals sobre la participaci贸 en el Portal VIU BENAGUASIL d’aquestes bases. L’acc茅s al portal es realitzar脿 amb l’usuari o correu electr貌nic que es va utilitzar per al registre, al costat de la contrasenya emmagatzemada en l’aplicaci贸 tecnol貌gica. Les dades del registre s’incorporaran a un fitxer de dades personals de l’ajuntament amb la finalitat pr貌pia al portal, de conformitat amb la legislaci贸 vigent en mat猫ria de dades personals.

Article 6. Usos del Portal “VIU BENAGUASIL”

La persona usu脿ria podr脿 interactuar amb l’eina intervenint, almenys, de les seg眉ents formes:

 1. DEBATS. En l’apartat de debats l’usuari podr脿 participar:

1.1. Creant un debat. Cada persona podr脿 obrir un o m茅s debats. Els debats seran publicats autom脿ticament.

1.2. Votant de manera positiva o negativa als debats creades pels usuaris. Els debats apareixeran amb els vots positius i negatius rebuts. Cada persona podr脿 exclusivament votar o ben positiu o ben negatiu, i una vegada a un mateix debat.

1.3. Comentant els debats de la resta d’usuaris. Cada debat podr脿 ser comentat per la resta de persones.

 1. PROPOSTES. En l’apartat de propostes ciutadanes l’usuari podr脿 participar:

2.1. Creant una proposta. Cada persona podr脿 donar d’alta una o m茅s propostes. Respecte a les propostes ciutadanes, aquestes es publiquen immediatament, per la qual cosa no existeix filtre per part dels administradors del portal. L’Ajuntament de Benaguasil es reserva el dret d’eliminar les propostes que infringisquen les obligacions arreplegades els articles 4 i 7 d’aquestes bases o que consideren reiterades o similars a unes altres ja obertes, per a una millor canalitzaci贸 deliberativa.

2.2. Recolzant les propostes creades pels usuaris. Les propostes apareixeran amb el nombre de suports rebuts. Cada persona podr脿 exclusivament recolzar una vegada a una mateixa proposta. Quan una proposta reba suports equivalents al 10 % de la poblaci贸 major de 16 anys en el cens municipal -870 persones (7 de novembre 2019), xifra que s’entendr脿 referida cada any al nombre existent a 1 de gener- aquesta proposta passar脿 a debat al plenari de la’ajuntament. Darrerament aquesta persona ser脿 convocada pel regidor/a correspondent per a coneixer la seu proposta. La persona que haja iniciat aquesta proposta ser脿 convidada i convocada per la Secretaria General a proposar i defendre la seu iniciativa al plenari de l’ajuntament.

 1. INICIATIVES. Les iniciatives s贸n un espai dedicat en exclusiva per a la consulta p煤blica d’iniciatives que provenen de les diferents regidories. L’objectiu d’aquest apartat 茅s con猫ixer la conformitat o la disconformitat de futurs projectes p煤blics de l’equip de govern de l’Ajuntament de Benaguasil i poder modular l’esborrany de la iniciativa a les propostes de la ciutadania del municipi. Aquest apartat del Portal de VIU BENAGUASIL compleix amb un requisit o obligaci贸 legal, ja que estable l’espai tecnol貌gic per a les fases de consultes p煤bliques preceptius dels reglaments org脿nics que impulse l’Ajuntament de Benaguasil sobre la base de l’article 133 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Com煤 de les Administracions P煤bliques.

Article 7. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usu脿ries.

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut rem猫s per les persones que utilitzen aquesta plataforma a trav茅s del formulari corresponent (d’ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut inicialment rem猫s al portal com a qualsevol contingut que s’envie amb posterioritat o es manifeste a l’Ajuntament de Benaguasil, havent de significar-se el seg眉ent:

 1. No Confidencialitat: Tot el contingut rem猫s per una persona a l’Ajuntament de Benaguasil haur脿 de ser susceptible de ser conegut pel p煤blic en general. Per tant, l’Ajuntament de Benaguasil tractar脿 el citat contingut com a informaci贸 no confidencial.
 2. Procediment: En el cas que l’Ajuntament de Benaguasil estiga interessat en el contingut rem猫s per l’usuari, es posar脿 en contacte per a sol路licitar-li informaci贸 addicional. Aquesta informaci贸 tindr脿 aix铆 mateix car脿cter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts consideren la necessitat d’intercanviar-se informaci贸 de car脿cter confidencial es ferm el corresponent Acord de Confidencialitat. L’Ajuntament de Benaguasil es reserva el dret de no contactar amb les persones usu脿ries que li hagueren rem猫s el contingut. Tot a莽貌 sense perjudici de l’establit en l’apartat relatiu a 鈥淒rets de Propietat Intel路lectual i industrial鈥. En el sup貌sit que l’Ajuntament de Benaguasil, a la seua sencera discreci贸, decidira contactar amb determinades persones usu脿ries, aquestes coneixen i accepten que per a莽貌 l’Ajuntament de Benaguasil t no adquireix comprom铆s algun.
 3. Publicitat o difusi贸 dels continguts presentats: Els participants en el Portal VIU BENAGUASIL declaren con猫ixer i acceptar el fet que la informaci贸 aportada podr脿 ser publicada en la web www.ajuntamentbenaguasil.es, aix铆 com a trav茅s d’altres mitjans que l’organitzaci贸 considere oportuns per a donar a con猫ixer aquesta iniciativa.
 4. No devoluci贸 material: L’Ajuntament de Benaguasil manca d’obligaci贸 alguna de retornar el contingut rem猫s pels usuaris.
 5. Procediment d’av铆s i retirada: L’Ajuntament de Benaguasil processar脿 les peticions d’eliminaci贸 o retirada de continguts que incomplisquen les condicions d’煤s que hagen afegit els participants. Aix铆 mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d’煤s, podr脿 sol路licitar la retirada de continguts.聽 L’Ajuntament de Benaguasil聽 es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb car脿cter previ a la retirada de qualsevol contingut.

Article 8. Pol铆tica de propietat intel路lectual.

La persona que aporta el contingut, declara, amb l’acceptaci贸 de les condicions, ser titular dels drets de propietat intel路lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a m茅s ho remet a l’Ajuntament de Benaguasil de forma volunt脿ria per a la seua divulgaci贸 en el Portal VIU BENAGUASIL. L鈥橝juntament de Benaguasil no assumeix responsabilitat alguna, ja siga directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controv猫rsia, disputa i/o litigi que poguera derivar-se de la publicaci贸, divulgaci贸 i/o difusi贸 dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus leg铆tims titulars. La inclusi贸 de continguts per l’usuari o usu脿ria implica el consentiment expr茅s per a la seua reutilitzaci贸, sense perjudici del reconeixement de l’autoria dels mateixos.

Article 9. Pol铆tica de privadesa i protecci贸 de dades.

Les dades personals aportades per les persones usu脿ries que es registren en aquest portal, seran incorporades i tractades en el fitxer Gesti贸 de Processos Participatius, la finalitat dels quals 茅s gestionar els processos participatius per al control de l’habilitaci贸 de les persones que participen en els mateixos i recompte merament num猫ric i estad铆stic dels resultats derivats dels processos de participaci贸 ciutadana, Gesti贸 d’Agendes per a convocat貌ries i enviament d’informaci贸 sol路licitada. L’貌rgan responsable del fitxer 茅s la Secretaria General de l’Ajuntament de Benaguasil, davant la qual la persona interessada podr脿 exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸. En el proc茅s de registre d’usuaris i usu脿ries s’informar脿 de la pol铆tica de protecci贸 de dades conforme a la normativa vigent.

Article 10. Comunicacions a les persones usu脿ries mitjan莽ant un servei de mail m脿rqueting

L鈥橝juntament de Benaguasil es reserva el dret a comunicar debats, iniciatives o propostes mitjan莽ant una plataforma de mail m脿rqueting a totes aquelles persones usu脿ries registrades en el mateix. La periodicitat d’aquestes oscil路lar脿 entre els 15 dies i els 30 dies. Aquest mitj脿 de comunicaci贸 entre l’Ajuntament de Benaguasil i els usuaris podr脿 dedicar-se tamb茅 a difondre activitats municipals d’inter猫s per a la ciutadania del municipi.

Article 11. Revisi贸 de les condicions d’煤s.

L’Ajuntament de Benaguasil es reserva la facultat de modificar les condicions d’煤s per a la participaci贸 en el portal, l’煤ltima versi贸 del qual es publicar脿 en el Portal VIU BENAGUASIL. De donar-se algun canvi rellevant s’informar脿 a les persones usu脿ries de l’actualitzaci贸 de condicions.

 

Benaguasil, 18 de novembre 2018

Ajuntament de Benaguasil